مرکز آپای دانشگاه صنعتی شریف

مرکز آپای دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز آپای دانشگاه یزد

مرکز آپای دانشگاه شیراز

پژوهشکده‌ی فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی

انجمن رمز ایران

مرکز ماهر

پلیس فتا

شرکت امن افزار گستر شریف

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *