• آزمایشگاه ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • آزمایشگاه تحلیل بدافزار و آسیب‌پذیری
  • آزمایشگاه گروه پژوهشی امنیت رایانش نرم
  • آزمایشگاه گروه پژوهشی رمزنگاری و امنیت سخت‌افزاری
  • آزمایشگاه گروه پژوهشی امنیت ارتباطات

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *