سرمایه‌های انسانی به عنوان باارزش‌ترین منابع سازمانی، به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشند و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌کنند. پژوهشکده‌ی امنیت رایاسامانه‌های شریف با تکیه بر این نگاه تمام تلاش خود را برای ایجاد فضایی ایده‌آل در بخش‌های پژوهشی، علمی و اداری می‌نماید. بدین ترتیب، می‌توانیم با هم رشد یافته و به پیشبرد اهداف والای پژوهشکده نزدیک شویم.

باور داریم که ایجاد و حفظ یک محیط علمی – پژوهشی ایده‌آل، آرمانی است که همواره می‌توان گام‌های تازه‌ای در جهت بهبود آن برداشت. بازخوردهای اعضای عزیز پژوهشکده راهنمای صحیح ما در نیل به اهداف بخش نیروی انسانی است.

فرایند جذب همکار در پژوهشکده‌ی امنیت رایاسامانه‌های شریف به ترتیب زیر است:

  • ارسال رزومه
  • بررسی رزومه
  • مصاحبه‌ی تخصصی
  • مصاحبه‌ی عمومی

به پژوهشکده خوش آمدید.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *