پژوهشکده پارسا شریف در راستای انجام مأموریت خود و ارائه خدمات متنوع و مناسب با کارفرمایان با تکیه بر تجربه طولانی در تحقیق و توسعه صنعتی، فضاها و تجهیزات آزمایشگاهی مناسبی را برای انجام طرح تحقیقاتی مرتبط با گروه‌های پژوهشی خود فراهم آورده است.

 

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *